++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Herroepingsrecht voor consumenten

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven.

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht dit contract binnen dertig dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen:

Linneborn Metallwaren GmbH
in de Langel 30
59872 Meschede
E-mail: info@linneborn.de
Fax: +49 (0)2903 – 2017
Tel.: +49 (0)2903 – 7693

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.
U kunt het annuleringsformulier onderaan deze pagina vinden of als PDF downloaden: https://www.linneborn.de/media/widerrufsformular.pdf

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Voor goederen die wegens hun aard niet normaal per post kunnen worden teruggezonden, worden de kosten geraamd op maximaal ongeveer 30 EUR.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken en werking van de goederen.

Het herroepingsrecht bij verkoop op afstand bestaat niet:

Bij de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Annuleringsformulier

Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.

Naar:
Linneborn Metallwaren GmbH
in de Langel 30
59872 Meschede
E-mail: info@linneborn.de
Fax: +49 (0)2903 – 2017

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Informatie over alternatieve geschillenbeslechting – Online geschillenbeslechting (OS)
De EU-Commissie heeft een internetplatform voor onlinegeschillenbeslechting opgericht (het zogenaamde “ODR-platform”). Het ODR-platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineverkoopovereenkomsten. Het ODR-platform is toegankelijk via de volgende link:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij zijn bereid deel te nemen aan een procedure voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting.