Gegevensbescherming:

Privacybeleid
Wij zijn zeer verheugd over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft voor de directie van Linneborn Metallwaren GmbH een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina’s van Linneborn Metallwaren GmbH is mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die voor Linneborn Metallwaren GmbH gelden. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Voorts worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten gewezen.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft Linneborn Metallwaren GmbH talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter altijd veiligheidsleemten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

1. definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Linneborn Metallwaren GmbH is gebaseerd op de begrippen die in de Europese richtlijn en verordening bij de uitvaardiging van de algemene verordening gegevensbescherming (DS-GVO) worden gebruikt. Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te verzekeren, willen wij de gebruikte termen vooraf verklaren.

In dit privacybeleid gebruiken wij onder meer de volgende termen:

 • (a) persoonsgegevens

  Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • (b) betrokken persoon

  Onder “betrokkene” wordt verstaan: iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

 • c) Verwerking

  Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 • (d) beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij dergelijke persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens zonder gebruikmaking van aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven, mits die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

 • (g) verantwoordelijke voor de verwerking of persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking

  De voor de verwerking verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld bij de wetgeving van de Unie of van een lidstaat.

 • (h) Verwerkers

  Onder “verwerker” wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander lichaam die, ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt.

 • i) Ontvanger

  Ontvanger: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie, al dan niet als derde partij, persoonsgegevens worden verstrekt. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

 • j) Derde

  Onder derde wordt verstaan: een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de voor de verwerking verantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker.

 • k) Toestemming

  Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling, waarmee de betrokkene zich akkoord verklaart met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

2. de naam en het adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijke aard is:

Linneborn Metallwaren GmbH

In Langel 30

59872 Meschede

Duitsland

Tel.: 02903-7693

E-mail: metallwaren@linneborn.de

Website: www.linneborn.de

3. cookies

De internetpagina’s van Linneborn Metallwaren GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Linneborn Metallwaren GmbH de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals reeds vermeld, in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is het gebruik van onze website voor de gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet telkens wanneer hij of zij de website bezoekt opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is het cookie van een boodschappenmandje in de online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant in het virtuele winkelmandje heeft gelegd via een cookie.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden gewist. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

We gebruiken de toestemmingshulp “Real Cookie Banner” om de gebruikte cookies en vergelijkbare technologieën (trackingpixels, web beacons, enz.) en bijbehorende toestemmingen te beheren. Je kunt meer informatie vinden over hoe “Real Cookie Banner” werkt op <a href=”https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/” rel=”noreferrer” target=”_blank”>https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/</a>.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in deze context is art. 6 lid. 1 lit. c GDPR en Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons legitieme belang is het beheer van de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën en de bijbehorende toestemmingen.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet contractueel verplicht of noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht om de persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u de persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen we uw toestemmingen niet beheren.

4. verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Linneborn Metallwaren GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een datasubject of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden opgeroepen, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het systeem waartoe toegang wordt verkregen en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Aan de hand van deze algemene gegevens en informatie trekt Linneborn Metallwaren GmbH geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame hiervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te verzekeren, alsook (4) de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor vervolging in het geval van een cyberaanval. Daarom analyseert Linneborn Metallwaren GmbH anoniem verzamelde gegevens en informatie enerzijds voor statistische doeleinden en anderzijds om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren, met als doel een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van de door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

5. inschrijving op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. De persoonsgegevens die aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden gespecificeerd in het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor de eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De voor de verwerking verantwoordelijke kan ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan een of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend zal gebruiken voor een intern gebruik dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke kan worden toegeschreven.

Bij registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het door de internet service provider (ISP) aan de betrokkene toegewezen IP-adres, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen in de wetenschap dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, ons in staat te stellen strafbare feiten die zijn gepleegd op te helderen. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor de bescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om ze door te geven of de doorgifte tot strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene door vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens dient het doel van de voor de verwerking verantwoordelijke om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, gezien hun aard, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen kunnen de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde wijzigen of deze volledig uit de gegevensbank van de verantwoordelijke voor de verwerking laten verwijderen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt iedere betrokkene op verzoek te allen tijde informatie over de persoonsgegevens die over de betrokkene zijn opgeslagen. Voorts corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren. Het voltallige personeel van de voor de verwerking verantwoordelijke staat in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersonen.

6. inschrijving op onze nieuwsbrief

Op de website van Linneborn Metallwaren GmbH krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op onze bedrijfsnieuwsbrief. Welke persoonsgegevens bij de bestelling van de nieuwsbrief aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, wordt bepaald door het daartoe gebruikte invoermasker.

Linneborn Metallwaren GmbH informeert haar klanten en zakenpartners op regelmatige tijdstippen door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van de onderneming. In principe kan de betrokkene de nieuwsbrief van ons bedrijf alleen ontvangen indien (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich voor de mailing van de nieuwsbrief heeft ingeschreven. Om juridische redenen wordt een bevestigingse-mail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor de eerste keer is ingevoerd voor de verzending van de nieuwsbrief via de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres, als betrokkene, toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het ogenblik van de inschrijving, zoals toegewezen door de Internet Service Provider (ISP), alsook de datum en het tijdstip van inschrijving. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om later het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene te kunnen traceren en dient derhalve als een wettelijke waarborg voor de voor de verwerking verantwoordelijke.

De persoonsgegevens die in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Voorts kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gebracht indien dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een daarmee samenhangende registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of een verandering in de technische omstandigheden. Er zullen geen persoonsgegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst zijn verzameld, aan derden worden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor de verzending van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen. Bovendien is het ook mogelijk zich te allen tijde rechtstreeks op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking uit te schrijven voor de nieuwsbrief of de verantwoordelijke voor de verwerking op een andere manier hiervan op de hoogte te brengen.

7. bijhouden van nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven van Linneborn Metallwaren GmbH bevatten zogenaamde tracking pixels. Een tracking pixel is een miniatuurgrafiekje dat wordt ingebed in dergelijke e-mails die in HTML-formaat worden verstuurd om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of het falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de embedded tracking pixel kan Linneborn Metallwaren GmbH zien of en wanneer een e-mail werd geopend door een betrokkene, en welke links in de e-mail werden opgeroepen door de betrokkene.

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. De betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de afzonderlijke verklaring van toestemming die zij in dit verband hebben afgelegd, in te trekken via de dubbele opt-in-procedure. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. Linneborn Metallwaren GmbH interpreteert een opzegging van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

8. hoe u via de website contact met ons kunt opnemen

De website van Linneborn Metallwaren GmbH bevat juridische informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf en een directe communicatie met ons mogelijk maakt, met inbegrip van een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mail adres). Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden verstrekt, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.

9. commentaarfunctie in de blog op de website

Linneborn Metallwaren GmbH biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele commentaren achter te laten op individuele blogbijdragen op een blog, die zich op de website van de controller bevindt. Een blog is een portaal op een website, meestal open voor het publiek, waar een of meer mensen, bloggers of webbloggers genoemd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen neerschrijven in zogenaamde blogposts. De blogposts kunnen meestal door derden van commentaar worden voorzien.

Indien een betrokkene een reactie achterlaat op de op deze website gepubliceerde blog, worden, naast de door de betrokkene achtergelaten reacties, ook gegevens over het tijdstip waarop de reactie werd ingevoerd en de door de betrokkene gekozen gebruikersnaam (pseudoniem) opgeslagen en gepubliceerd. Voorts wordt ook het door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene toegewezen IP-adres geregistreerd. Deze opslag van het IP-adres vindt plaats om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt door een reactie te plaatsen of illegale inhoud plaatst. De opslag van deze persoonsgegevens is derhalve in het eigen belang van de voor de verwerking verantwoordelijke, zodat hij zich in geval van overtreding zo nodig kan vrijpleiten. Deze verzamelde persoonsgegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt, tenzij dit bij wet is vereist of de wettelijke verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking dient.

10. routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene niet langer dan nodig is om het doel van de opslag te verwezenlijken, dan wel indien de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, zulks voorschrijft.

Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordening of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

11. rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • b) Recht op informatie

  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft krachtens de Europese richtlijn en de verordening het recht te allen tijde kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen, alsmede een kopie van die informatie. Voorts heeft de betrokkene krachtens de Europese richtlijn en verordening toegang tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van deze duur
  • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de hen betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, dan wel van een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

  Voorts heeft de betrokkene recht van toegang om te weten of zijn persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

  Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) Recht op correctie

  Eenieder die gevolgen ondervindt van de verwerking van persoonsgegevens heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht te verzoeken dat onjuiste persoonsgegevens over hem of haar onverwijld worden gecorrigeerd. Voorts heeft de betrokkene het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, te verzoeken dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

  Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • d) Recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten)

  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht te verlangen dat de voor de verwerking verantwoordelijke de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld wist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.
  • De betrokkene trekt de toestemming die aan de verwerking ten grondslag ligt, in overeenkomstig artikel 6, lid 2. 1 letter a DS-GVO of art. 9 para. 2, onder a), van de GDPR en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is.
  • De betrokkene moet, overeenkomstig artikel 21, lid 1 1 DS-GVO en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of de betrokkene verzet zich tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 DS-GVO. 2 DS-GVO om bezwaar te maken tegen de verwerking.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 8. 1 DS-GVO verzameld.

  Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de door Linneborn Metallwaren GmbH opgeslagen persoonsgegevens wenst te laten wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van Linneborn Metallwaren GmbH zal ervoor zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek tot verwijdering wordt voldaan.

  Indien de persoonlijke gegevens door Linneborn Metallwaren GmbH openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf de verantwoordelijke partij is volgens Art. 17 Para. 1 DS-GVO om persoonsgegevens te wissen, zal Linneborn Metallwaren GmbH, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen treffen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene die andere voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om alle koppelingen naar of kopieën of replicaties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van Linneborn Metallwaren GmbH zal er in individuele gevallen voor zorgen dat de nodige maatregelen worden genomen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. Art. 21 para. 1 GDPR en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, en een betrokkene wenst de beperking van door Linneborn Metallwaren GmbH opgeslagen persoonsgegevens te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Linneborn Metallwaren GmbH zal voor de beperking van de verwerking zorgen.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. Zij heeft ook het recht deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke te verstrekken zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 letter a DS-GVO of art. 9 para. 2 letter a DS-GVO of op een contract overeenkomstig Art. 6 para. 1, onder b), van de GDPR en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

  Voorts kan de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 20 1 GDPR het recht op rechtstreekse doorgifte van persoonsgegevens door een voor de verwerking verantwoordelijke aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, indien dit technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot een medewerker van Linneborn Metallwaren GmbH.

 • g) Recht van verzet

  Eenieder die gevolgen ondervindt van de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om te allen tijde op met zijn specifieke situatie verband houdende gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, van de richtlijn. 1, onder e) of f), van de gegevensbeschermingsverordening. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  Linneborn Metallwaren GmbH zal in geval van bezwaar de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de indiening, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

  Indien Linneborn Metallwaren GmbH persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor dergelijke marketing worden verwerkt. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover deze met dergelijke directe reclame verband houden. Indien de betrokkene bij Linneborn Metallwaren GmbH bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe marketingdoeleinden, zal Linneborn Metallwaren GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door Linneborn Metallwaren GmbH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de wet op de gegevensbescherming. 1 DS-GVO, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

  Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene zich rechtstreeks tot een medewerker van Linneborn Metallwaren GmbH of een andere medewerker wenden. Het staat de betrokkene tevens vrij zijn recht van bezwaar uit te oefenen met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in soortgelijke aanmerkelijke mate treft, op voorwaarde dat het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan bij EU-wetgeving of EU-wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en dat in die wetgeving passende maatregelen zijn neergelegd ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, neemt Linneborn Metallwaren GmbH passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op medewerking van de betrokkene van de kant van de verantwoordelijke voor de verwerking, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

  Indien de betrokkene de rechten inzake geautomatiseerde besluiten wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • i) Recht om toestemming in te trekken krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

12. gegevensbescherming bij sollicitaties en in de sollicitatieprocedure

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op het beheer van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager de relevante aanvraagdocumenten elektronisch aan de verantwoordelijke voor de verwerking toezendt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de afwikkeling van de arbeidsverhouding overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiedossiers automatisch gewist twee maanden na de kennisgeving van het afwijzingsbesluit, tenzij de verantwoordelijke voor de verwerking een andere motivering geeft. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in procedures op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

13. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Facebook

De controller heeft onderdelen van het bedrijf Facebook op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op het internet wordt geëxploiteerd, een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt in een virtuele ruimte met elkaar te communiceren en op elkaar in te spelen. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van het sociale netwerk onder meer de mogelijkheid om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer de betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Facebook-component toe aangezet om een weergave van de desbetreffende Facebook-component bij Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. In het kader van deze technische procedure ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina’s van onze website door de betrokkene worden bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina’s van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan de desbetreffende Facebook-account van de betrokkene toegewezen. Indien de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen activeert, bijvoorbeeld de “Vind ik leuk”-knop, of indien de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene tegelijkertijd met het oproepen van onze website bij Facebook is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende apps beschikbaar waarmee het doorgeven van gegevens aan Facebook kan worden onderdrukt. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de doorgifte van gegevens aan Facebook te onderdrukken.

14. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Google AdSense

De controller heeft Google AdSense op deze website geïntegreerd. Google AdSense is een online dienst die het mogelijk maakt advertenties te plaatsen op sites van derden. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat de advertenties die op sites van derden worden weergegeven, zo selecteert dat ze overeenstemmen met de inhoud van de desbetreffende site van derden. Google AdSense maakt op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker mogelijk, hetgeen wordt geïmplementeerd door het genereren van individuele gebruikersprofielen.

De werkmaatschappij van het Google AdSense-onderdeel is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van de Google AdSense component is om advertenties op onze website te integreren. Google-AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Door de cookie in te stellen, kan Alphabet Inc. een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maakt. Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een Google AdSense-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Google AdSense-component toe aangezet om gegevens aan Alphabet Inc. door te geven met het oog op onlinereclame en de afrekening van provisies. worden uitgezonden. In het kader van deze technische procedure heeft Alphabet Inc. Kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, waarover Alphabet Inc. onder meer om de herkomst van bezoekers en kliks te traceren en vervolgens commissieafrekeningen mogelijk te maken.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast is een overeenkomst getekend door Alphabet Inc. reeds ingestelde cookies kunnen te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde trackingpixels. Een tracking pixel is een miniatuurgrafiekje dat in webpagina’s wordt ingebed om logbestandregistratie en logbestandanalyse mogelijk te maken, waardoor een statistische evaluatie kan worden uitgevoerd. De ingebedde tracking pixel laat Alphabet Inc. na te gaan of en wanneer een website door een betrokkene is geopend en op welke links door de betrokkene is geklikt. Trackingpixels worden onder meer gebruikt om de bezoekersstroom op een website te evalueren.

Via Google AdSense worden persoonsgegevens en informatie, waaronder ook het IP-adres, die nodig zijn voor het verzamelen en factureren van de getoonde advertenties, doorgegeven aan Alphabet Inc. overgedragen aan de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. De Alphabet Inc. kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden verstrekken.

Google-AdSense wordt meer in detail uitgelegd onder deze link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

15. privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, ordenen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers op websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over van welke website een betrokkene op een website is terechtgekomen (zogeheten referrers), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt hoofdzakelijk gebruikt om een website te optimaliseren en om de kosten-batenverhouding van internetreclame te analyseren.

De beheerder van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De controller gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene ingekort en geanonimiseerd door Google indien de toegang tot onze internetpagina’s plaatsvindt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google zal de verzamelde gegevens en informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten in verband met de website-activiteit te verlenen.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Door de cookie te plaatsen wordt Google in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Telkens wanneer een betrokkene een van de afzonderlijke pagina’s van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website oproept, waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Google Analytics-component aangespoord om gegevens aan Google door te geven ten behoeve van online-analyse. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te achterhalen en vervolgens commissieberekeningen mogelijk te maken.

Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, bijvoorbeeld het tijdstip van toegang, de plaats van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens delen met derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie dat reeds door Google Analytics is geplaatst, op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics en met betrekking tot het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en om een dergelijke verwerking te voorkomen. Daartoe moet de betrokkene een browser add-on downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on laat Google Analytics via JavaScript weten dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan internetpagina’s aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Indien het informaticasysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Indien de browser add-on is verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon waarover hij of zij de controle heeft, is het mogelijk de browser add-on opnieuw te installeren of te activeren.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt meer in detail uitgelegd onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

16. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Google Remarketing

De controller heeft Google Remarketing-diensten op deze website geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google AdWords die een bedrijf in staat stelt advertenties weer te geven aan internetgebruikers die eerder de website van het bedrijf hebben bezocht. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf dus in staat gebruikersgerelateerde reclame te maken en de internetgebruiker bijgevolg op zijn interesses afgestemde advertenties te tonen.

De exploitatiemaatschappij van de Google Remarketing-diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Het doel van Google Remarketing is het weergeven van op interesses afgestemde reclame. Google Remarketing stelt ons in staat om via het advertentienetwerk van Google advertenties weer te geven of te laten weergeven op andere internetpagina’s, die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. De cookie stelt Google in staat bezoekers van onze website te herkennen wanneer zij vervolgens websites bezoeken die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Telkens wanneer een website wordt opgeroepen waarop de Google Remarketing-dienst is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de betrokkene zich automatisch bij Google. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder meer gebruikt om op interesses afgestemde reclame te tonen.

Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie, bijvoorbeeld de door de betrokkene bezochte internetpagina’s, opgeslagen. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens delen met derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie dat reeds door Google Analytics is geplaatst, op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google. Daartoe moet de betrokkene vanuit een van de door hem gebruikte internetbrowsers de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen aanbrengen.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

17. privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Google+

De controller heeft de Google+ knop geïntegreerd als een onderdeel op deze website. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op het internet wordt geëxploiteerd, een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt in een virtuele ruimte met elkaar te communiceren en op elkaar in te spelen. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder meer privéprofielen aanmaken, foto’s uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken.

De exploitatiemaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een Google+-knop is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Google+-knop toe aangezet om een weergave van de desbetreffende Google+-knop van Google te downloaden. In het kader van deze technische procedure ontvangt Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd, herkent Google telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Google+ knop en door Google toegewezen aan de respectievelijke Google+ account van de persoon in kwestie.

Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Google+-knoppen activeert en zo een Google+1-aanbeveling indient, zal Google deze informatie koppelen aan de persoonlijke Google+-gebruikersaccount van de betrokkene en deze persoonlijke gegevens opslaan. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar in overeenstemming met de voorwaarden die de betrokkene in dit verband heeft aanvaard. Een door de betrokkene op deze website gedane Google+1-aanbeveling wordt vervolgens samen met andere persoonsgegevens, zoals de naam van het door de betrokkene gebruikte Google+1-account en de daarin opgeslagen foto, opgeslagen en verwerkt in andere Google-diensten, bijvoorbeeld de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website in verband brengen met andere persoonlijke gegevens die door Google zijn opgeslagen. Google registreert deze persoonlijke informatie ook om de verschillende diensten van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Google ontvangt via de Google+-knop altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Google+-knop klikt of niet.

Indien de betrokkene niet wil dat zijn persoonsgegevens aan Google worden doorgegeven, kan hij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn Google+-account voordat hij onze website bezoekt.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer richtlijnen van Google over de Google+1-knop zijn te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

18. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Google AdWords

De controller heeft Google AdWords op deze website geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentiedienst waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de resultaten van Google’s zoekmachine als in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder van tevoren bepaalde zoekwoorden opgeven, waardoor een advertentie uitsluitend in de resultaten van de zoekmachine van Google wordt weergegeven wanneer de gebruiker met de zoekmachine een zoekresultaat opzoekt dat relevant is voor het zoekwoord. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties door middel van een automatisch algoritme en in overeenstemming met de vooraf gedefinieerde trefwoorden verspreid naar voor het onderwerp relevante websites.

De exploitatiemaatschappij van de Google AdWords-diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Het doel van Google AdWords is reclame te maken voor onze website door op de websites van derde bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine belangwekkende reclame weer te geven en door reclame van derden op onze website weer te geven.

Indien een betrokkene onze website bezoekt via een advertentie van Google, wordt door Google een zogenaamde conversie-cookie opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokken persoon te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversie-cookie gebruikt om na te gaan of bepaalde subpagina’s, bijvoorbeeld het winkelmandje van een online-winkelsysteem, op onze website zijn opgeroepen. De conversie-cookie stelt zowel ons als Google in staat om bij te houden of een betrokkene die via een AdWords-advertentie onze website heeft bezocht, een verkoop heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversie-cookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons werd verwezen, d.w.z. om het succes of het falen van de respectieve AdWords-advertentie te bepalen en onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google AdWords ontvangen informatie van Google aan de hand waarvan de betrokkene kan worden geïdentificeerd.

Door middel van de conversie-cookie wordt persoonlijke informatie, bijvoorbeeld de door de betrokkene bezochte webpagina’s, opgeslagen. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens delen met derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene instelt. Bovendien kan een cookie dat reeds door Google AdWords is geplaatst, te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google. Daartoe moet de betrokkene vanuit een van de door hem gebruikte internetbrowsers de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen aanbrengen.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

19. privacybeleid betreffende het gebruik en de toepassing van Instagram

De controller heeft onderdelen van de dienst Instagram op deze website geïntegreerd. Instagram is een dienst die als audiovisueel platform kan worden aangemerkt en gebruikers in staat stelt foto’s en video’s te delen en deze gegevens ook op andere sociale netwerken te verspreiden.

De werkmaatschappij van de Instagram-diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Instagram-component toe aangezet om een weergave van de desbetreffende component van Instagram te downloaden. In het kader van deze technische procedure ontvangt Instagram informatie over welke specifieke subpagina’s van onze website door de betrokkene zijn bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, herkent Instagram telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website, welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Instagram-component verzameld en door Instagram toegewezen aan de respectieve Instagram-account van de betrokken persoon. Indien de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen activeert, worden de aldus overgedragen gegevens en informatie toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt via de Instagram-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd bij Instagram is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Instagram-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Instagram wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door zich bij zijn of haar Instagram-account uit te loggen voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

20. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Pinterest

De controller heeft op deze website onderdelen van Pinterest Inc. geïnstalleerd. geïntegreerd. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op het internet wordt geëxploiteerd, een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt in een virtuele ruimte met elkaar te communiceren en op elkaar in te spelen. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Pinterest biedt gebruikers van het sociale netwerk onder meer de mogelijkheid om beeldverzamelingen en afzonderlijke afbeeldingen alsmede beschrijvingen op virtuele prikborden te publiceren (zogeheten pinning), die vervolgens op hun beurt door andere gebruikers kunnen worden gedeeld (zogeheten repinning) of van commentaar kunnen worden voorzien.

De werkmaatschappij van Pinterest is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen en waarop een Pinterest-component (Pinterest plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Pinterest-component toe aangezet om een weergave van de desbetreffende Pinterest-component van Pinterest te downloaden. Meer informatie over Pinterest is beschikbaar op https://pinterest.com/. In het kader van deze technische procedure ontvangt Pinterest informatie over welke specifieke subpagina’s van onze website door de betrokkene worden bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Pinterest is ingelogd, herkent Pinterest telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Pinterest component verzameld en door Pinterest toegewezen aan het betreffende Pinterest account van de betrokken persoon. Indien de betrokkene een op onze website geïntegreerde Pinterest button activeert, wijst Pinterest deze informatie toe aan de persoonlijke Pinterest gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Pinterest ontvangt via de Pinterest-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene tegelijkertijd met het oproepen van onze website op Pinterest is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Pinterest-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Pinterest wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Pinterest account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

Het door Pinterest gepubliceerde privacybeleid, dat beschikbaar is op https://about.pinterest.com/privacy-policy, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Pinterest.

21. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van YouTube

De controller heeft YouTube-componenten op deze website geïntegreerd. YouTube is een internetportaal voor video’s waar uitgevers van video’s gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. Op YouTube kunnen allerlei soorten video’s worden gepubliceerd, zodat complete film- en televisieprogramma’s, maar ook muziekvideo’s, trailers of door gebruikers zelf gemaakte video’s via het internetportaal kunnen worden bekeken.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een betrokkene een van de afzonderlijke pagina’s van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website oproept, waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende YouTube-component gevraagd om een weergave van de desbetreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Als onderdeel van deze technische procedure ontvangen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt wanneer een subpagina met een YouTube-video wordt opgeroepen. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokken persoon.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op hetzelfde moment dat hij onze website oproept, bij YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar YouTube-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

Het door YouTube gepubliceerde privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, bevat informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

22. betalingsmethode: gegevensbeschermingsbepalingen betreffende Klarna als betalingsmethode

De controller heeft Klarna-componenten op deze website geïntegreerd. Klarna is een online betalingsdienstaanbieder die aankopen op rekening of flexibele betaling in termijnen mogelijk maakt. Klarna biedt ook andere diensten aan, zoals kopersbescherming of een identiteits- en kredietcheck.

De exploitatiemaatschappij van Klarna is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Indien de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop als betalingsoptie “kopen op rekening” of “kopen op afbetaling” kiest, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan Klarna doorgegeven. Door een van deze betalingsmogelijkheden te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de factuur of de aankoop op afbetaling, of voor de identiteits- en kredietwaardigheidscontrole.

De persoonsgegevens die aan Klarna worden doorgegeven, zijn doorgaans de voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een factuur of een aankoop op afbetaling. Persoonsgegevens die verband houden met de desbetreffende bestelling zijn ook noodzakelijk voor de afwikkeling van het koopcontract. Er kan met name sprake zijn van een wederzijdse uitwisseling van betalingsinformatie, zoals bankgegevens, kaartnummer, vervaldatum en CVC-code, aantal artikelen, artikelnummer, gegevens over goederen en diensten, prijzen en belastingheffingen, gegevens over eerder koopgedrag of andere informatie over de financiële situatie van de betrokkene.

De overdracht van gegevens is met name bedoeld voor identiteitscontrole, betalingsadministratie en fraudepreventie. De voor de verwerking verantwoordelijke draagt persoonsgegevens aan Klarna over, met name indien er een gerechtvaardigd belang is voor de overdracht. De persoonsgegevens die tussen Klarna en de verantwoordelijke voor de verwerking worden uitgewisseld, worden door Klarna doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze overdracht is de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren.

Klarna maakt de persoonsgegevens ook bekend aan gelieerde ondernemingen (Klarna Group) en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is om contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens voor rekening van Klarna moeten worden verwerkt.

Om te kunnen beslissen over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een contractuele relatie, verzamelt en gebruikt Klarna gegevens en informatie over het betalingsgedrag van de betrokkene in het verleden, alsmede waarschijnlijkheidswaarden voor diens gedrag in de toekomst (zogeheten scoring). De puntentelling wordt berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedures.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens ten aanzien van Klarna te allen tijde in te trekken. Een herroeping heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die noodzakelijkerwijs moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor de (contractuele) verwerking van betalingen.

Het toepasselijke privacybeleid van Klarna is te vinden op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

23. betalingsmethode: gegevensbeschermingsvoorschriften voor PayPal als betalingsmethode

De controleur heeft onderdelen van PayPal op deze website geïntegreerd. PayPal is een aanbieder van online betaaldiensten. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele particuliere of zakelijke rekeningen zijn. Bovendien biedt PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via kredietkaarten te verwerken indien een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. Met PayPal is het mogelijk online betalingen aan derden te initiëren of ook betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook trustee-functies op zich en biedt kopersbeschermingsdiensten aan.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Indien de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop als betalingsoptie “PayPal” selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan PayPal doorgegeven. Door deze betalingsoptie te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling.

De persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn doorgaans voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Persoonsgegevens die verband houden met de desbetreffende bestelling zijn ook noodzakelijk voor de afwikkeling van het koopcontract.

Het doel van het doorgeven van de gegevens is betalingsverwerking en fraudepreventie. De voor de verwerking verantwoordelijke draagt persoonsgegevens over aan PayPal, met name indien er een gerechtvaardigd belang is voor de overdracht. De persoonsgegevens die tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking worden uitgewisseld, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze overdracht is de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren.

PayPal kan persoonsgegevens delen met gelieerde bedrijven en serviceproviders of onderaannemers voor zover dat nodig is om aan haar contractuele verplichtingen te voldoen of om de gegevens namens haar te verwerken.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken tegenover PayPal. Een herroeping heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die noodzakelijkerwijs moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor de (contractuele) verwerking van betalingen.

Het toepasselijke privacybeleid van PayPal is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

24. betalingsmethode: gegevensbeschermingsbepalingen voor Sofortüberweisung als betalingsmethode

De controller heeft componenten van Sofortüberweisung op deze website geïntegreerd. Sofortüberweisung is een betaaldienst die het mogelijk maakt producten en diensten op het internet zonder contant geld te betalen. Sofortüberweisung is een technische procedure waarbij de onlinehandelaar onmiddellijk een betalingsbevestiging ontvangt. Dit stelt een handelaar in staat goederen, diensten of downloads aan de klant te leveren onmiddellijk nadat de bestelling is geplaatst.

De exploitatiemaatschappij van Sofortüberweisung is SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Duitsland.

Indien de betrokkene tijdens het bestelproces in onze onlineshop als betalingsoptie “Sofortüberweisung” kiest, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan Sofortüberweisung doorgegeven. Door deze betalingsoptie te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling.

Voor de aankooptransactie via Sofortüberweisung geeft de koper de PIN en de TAN door aan Sofort GmbH. Sofortüberweisung voert dan een overschrijving uit naar de onlinehandelaar na een technische controle van het rekeningsaldo en het opvragen van verdere gegevens om de dekking van de rekening te controleren. De onlinehandelaar wordt dan automatisch op de hoogte gebracht van de uitvoering van de financiële transactie.

De persoonsgegevens die met Sofortüberweisung worden uitgewisseld zijn voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Het doel van het doorgeven van de gegevens is betalingsverwerking en fraudepreventie. De verantwoordelijke voor de verwerking zal ook andere persoonsgegevens aan Sofortüberweisung doorgeven indien er een gerechtvaardigd belang is voor de doorgifte. De persoonsgegevens die tussen Sofortüberweisung en de verantwoordelijke voor de verwerking worden uitgewisseld, kunnen door Sofortüberweisung aan kredietinformatiebureaus worden doorgegeven. Het doel van deze overdracht is de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren.

De Sofortüberweisung kan persoonsgegevens doorgeven aan verbonden ondernemingen en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit voor de vervulling van contractuele verplichtingen noodzakelijk is of de gegevens in opdracht moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde tegenover de Sofortüberweisung in te trekken. Een herroeping heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die noodzakelijkerwijs moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor de (contractuele) verwerking van betalingen.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van de Sofortüberweisung zijn te vinden op https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

25. rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. een DS-GVO dient als rechtsgrondslag voor onze onderneming voor verwerkingen waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van verzoeken om inlichtingen over onze producten of diensten. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals bijvoorbeeld voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden ter bescherming van vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoeker op ons terrein gewond zou raken en als gevolg daarvan zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moet worden doorgegeven. In dat geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I lit. d DS-GVO. Uiteindelijk zouden de verwerkingen gebaseerd kunnen worden op artikel 6 I, onder c). f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Wij mogen dergelijke verwerkingen met name uitvoeren omdat zij specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).

26. gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder c), van de richtlijn. f DS-GVO is ons legitiem belang de bedrijfsvoering ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

27. duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist indien zij niet langer vereist zijn voor de uitvoering of de initiëring van het contract.

28. wettelijke of contractuele vereisten om de persoonsgegevens te verstrekken; noodzaak voor het sluiten van de overeenkomst; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking van de persoonsgegevens

Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook uit contractuele regelingen kan voortvloeien (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken indien ons bedrijf met hem of haar een contract sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene zijn persoonsgegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval meedelen of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is, dan wel noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

29. bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijke onderneming maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaringgenerator van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als de externe gegevensbeschermingsfunctionaris Ingolstadt, in samenwerking met de IT- en gegevensbeschermingsadvocaat Christian Solmecke.