“Wij zijn lid van de Verein sicherer und seriöser Internetshopbetreiber e. V. (Vereniging van veilige en respectabele internetwinkeliers) en hebben ons onderworpen aan de controlecriteria en de buitengerechtelijke geschillencommissie van deze vereniging, die voor onze klanten gratis is.

http://www.internetsiegel.net/Pruefungskriterien.pdf

http://www.internetsiegel.net/html/schlichtungsstelle.html

Algemene voorwaarden

Linneborn Metallwaren GmbH

Status: 13.07.2020

Linneborn Metallwaren GmbH
In Langel 30
59872 Meschede

1 Algemene bepalingen / Toepasselijkheid

1.1
Linneborn Metallwaren GmbH biedt als commerciële leverancier producten te koop aan via haar eigen online shop onder het domein https://www.linneborn.com. De volgende Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de klant en Linneborn Metallwaren GmbH die via deze online shop tot stand komen in het kader van elektronische handelstransacties.

1.2
Klanten in de zin van deze AV zijn zowel consumenten als ondernemers.

1.2.1
Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet bedrijfsmatig of anders dan in loondienst zijn.

1.2.2
Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. sluiting van het contract / contracttaal / opslag van de contracttekst

2.1
De in de online-shop vermelde producten en diensten vormen geen bindend aanbod, maar een uitnodiging aan de klant om een bindend aanbod te doen door een bestelling te plaatsen.

2.2
De klant heeft de mogelijkheid om binnen de online shop producten te selecteren en te bestellen. Alvorens de bestelling te verzenden, stelt Linneborn Metallwaren GmbH de klant in staat de bestelgegevens te controleren en eventuele invoerfouten te corrigeren.

2.3
Door het verzenden van de bestelling uit het virtuele “winkelmandje” plaatst de klant een bindende bestelling voor de artikelen die zich daarin bevinden. Linneborn Metallwaren GmbH zal de ontvangst van deze bestelling onmiddellijk in tekstvorm per e-mail aan de klant bevestigen.

2.4
Linneborn Metallwaren GmbH heeft het recht om het contractaanbod van de klant binnen drie werkdagen na ontvangst van de bestelling te aanvaarden. De overeenkomst met de klant komt pas tot stand met de uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling door Linneborn Metallwaren GmbH. Een bindende overeenkomst kan ook vooraf tot stand komen als de klant een online betalingsmethode kiest en de betaling onmiddellijk na het verzenden van de bestelling uitvoert. In dat geval komt het contract tot stand op het tijdstip waarop de betrokken betalingsdienstaanbieder de uitvoering van de betalingsopdracht aan de klant bevestigt.

2.5
De contracttaal is Duits.

2.6
De tekst van de overeenkomst wordt door Linneborn Metallwaren GmbH opgeslagen. De bestelgegevens worden samen met de contractuele bepalingen, inclusief deze AV, afzonderlijk in tekstvorm aan de klant toegezonden. De AV zijn ook toegankelijk via de website in de onlineshop. Geregistreerde klanten hebben de mogelijkheid hun eigen bestelgeschiedenis op te roepen nadat zij de bestelling vanuit het virtuele “winkelmandje” via de interne klantenzone hebben geplaatst. De login vindt rechtstreeks plaats op de website in de online shop door het invoeren van de gebruikersnaam en het vooraf door de klant bepaalde wachtwoord.

3. prijzen, leverings- en verzendingskosten / betalingsvoorwaarden

3.1
De in verband met de producten opgegeven prijzen zijn definitieve prijzen en omvatten alle prijsbestanddelen, inclusief de toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde. De prijzen zijn echter exclusief leverings- en verzendkosten.

3.1.1
Bij grensoverschrijdende leveringen kunnen in individuele gevallen verdere belastingen en/of kosten (bijv. douanerechten of heffingen) ontstaan, die door de klant moeten worden betaald.

3.1.2
Het bedrag van de leverings- en verzendingskosten of meer details over de berekening ervan worden afzonderlijk vermeld in de online shop.

3.2
Linneborn Metallwaren GmbH aanvaardt de vermelde en aan de klant ter keuze aangeboden betalingswijzen. De klant selecteert zelf de gewenste betaalmethode uit de beschikbare betaalmethoden.

3.2.1
In geval van betaling via bankoverschrijving of PayPal verbindt de klant zich ertoe de aankoopprijs vermeerderd met de eventuele leverings- en verzendingskosten zonder aftrek te betalen uiterlijk tien dagen na ontvangst van het hem meegedeelde betalingsverzoek. De rekeninggegevens zullen samen met het verzoek om betaling worden meegedeeld.

3.2.2
In geval van levering onder rembours moet de betaling van de koopprijs, vermeerderd met de eventuele leverings- en verzendingskosten, op het ogenblik van de levering worden verricht aan de vervoerder die de zending uitvoert.

3.3
De klant kan een retentierecht slechts uitoefenen indien zijn tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding berust.

4. leverings- en verzendingsvoorwaarden

4.1
Tenzij anders met de klant is overeengekomen, worden de goederen geleverd door verzending naar het door de klant opgegeven leveringsadres. Zelf afhalen door de klant is mogelijk; in dit verband wordt verzocht een afhaaldatum overeen te komen.

4.1.1
Bij betaling per vooruitbetaling worden de gekochte artikelen binnen drie dagen na ontvangst van de betaling verzonden – tenzij in verband met de aanbieding van het artikel uitdrukkelijk een kortere of langere leveringstermijn is aangegeven.

4.1.2
In geval van levering onder rembours worden de gekochte artikelen binnen drie dagen na het sluiten van de overeenkomst verzonden – tenzij in verband met de aanbieding van het artikel uitdrukkelijk een kortere of langere leveringstermijn is aangegeven.

4.2.1
Bij ondernemers gaat het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering van de verkochte zaak op de ondernemer over bij de overhandiging aan de ondernemer zelf of aan een persoon die bevoegd is de zaak in ontvangst te nemen, en bij postorderverkoop – ook in geval van franco levering – bij de aflevering van de zaak aan een geschikte vervoerder.

4.2.2
In het geval van consumenten gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte goed – ook in het geval van een postorderverkoop – over op de consument bij de overhandiging van het goed aan de consument.

4.2.3
De overdracht wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien de klant in gebreke is met de aanvaarding.

5. eigendomsvoorbehoud

5.1
Linneborn Metallwaren GmbH behoudt zich het eigendom van verkochte artikelen (voorbehouden goederen) voor totdat de koopprijs volledig is betaald.

5.2
De klant is verplicht de voorbehouden goederen met zorg te behandelen.

5.3
Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud is de klant verplicht Linneborn Metallwaren GmbH onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke toegang van derden tot de goederen (bijv. in geval van inbeslagneming) evenals van elke beschadiging of vernietiging van de goederen en Linneborn Metallwaren GmbH alle informatie en documenten te verstrekken die nodig zijn om de rechten van de eigenaar te beschermen. Derden moeten op de hoogte worden gebracht van het eigendomsrecht van derden.

5.4
In geval van contractbreuk door de klant – in het bijzonder in geval van betalingsverzuim of in geval van schending van een verplichting volgens paragraaf 5.2 en/of 5.3 van deze AV, is Linneborn Metallwaren GmbH gerechtigd zich uit de overeenkomst terug te trekken en de goederen onder eigendomsvoorbehoud terug te eisen.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. herroepingsrecht voor consumenten

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven.

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen:

Linneborn Metallwaren GmbH
in de Langel 30
59872 Meschede
E-mail: info@linneborn.com
Fax: +49 (0)2903 – 2017
Tel.: +49 (0)2903 – 7693

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.
U vindt het annuleringsformulier onderaan deze pagina of u kunt het als PDF downloaden: https://www.linneborn.com/media/widerrufsformular.pdf

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Voor goederen die wegens hun aard niet normaal per post kunnen worden teruggezonden, worden de kosten geraamd op maximaal ongeveer 30 EUR.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken en werking van de goederen.

Het herroepingsrecht bij verkoop op afstand bestaat niet:

Bij de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

7. kennisgeving van transportschade

De klant zal Linneborn Metallwaren GmbH naar beste vermogen bijstaan in geval van transportschade, voor zover aanspraken worden gemaakt op de betreffende transportonderneming of transportverzekering. Alle rechten en aanspraken van de klant, in het bijzonder de rechten van de klant in geval van gebreken aan de zaak, blijven onaangetast door de bepaling van artikel 7.1 van deze AV; dit geldt dus ook niet voor een eventuele uitsluitingstermijn voor de rechten van de klant op grond van artikel 8 van deze AV.

7.1
De klant dient de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. In geval van uitwendig herkenbare transportschade moet de schade reeds bij de inontvangstneming van de levering op de desbetreffende transportdocumenten worden aangetekend en bij een niettemin inontvangstneming van de levering door de bezorger worden erkend; de verpakking moet behouden blijven.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. rechten in geval van gebreken van de zaak (garantie)

Vragen en/of klachten van welke aard dan ook kunnen te allen tijde via de bovenstaande contactgegevens aan Linneborn Metallwaren GmbH worden gericht.

8.1.1
Er wordt geen garantie gegeven voor dergelijke schade die is ontstaan als gevolg van onjuist gebruik of onjuiste behandeling van het artikel door de klant.

8.2
Indien de gekochte zaak gebrekkig is, kan de klant aanspraak maken op nakoming achteraf conform §§ 437 nr. 1, 439 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) indien en voor zover aan de voorwaarden van de wettelijke bepalingen inzake rechten bij gebreken is voldaan.

8.2.1
In dit verband heeft de consument de keuze of de nakoming achteraf door reparatie of door vervangende levering dient te geschieden. Linneborn Metallwaren GmbH blijft echter gerechtigd, de gekozen vorm van nakoming achteraf te weigeren, indien deze slechts met onevenredig hoge kosten mogelijk is en de andere vorm van nakoming achteraf zonder aanzienlijke nadelen voor de consument blijft.

8.2.2
Tegenover ondernemers verleent Linneborn Metallwaren GmbH in eerste instantie naar eigen goeddunken garantie voor gebreken aan de goederen door herstel of vervangende levering.

8.2.3
De rechten van de koper in geval van gebreken in de zin van § 437 nr. 2 en 3 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) blijven onaangetast door de bepalingen van de paragrafen 8.2.1 tot en met 8.2.2 van deze AV.

8.3
Vorderingen en rechten van een ondernemer wegens gebreken verjaren één jaar na de levering van de goederen aan de klant; vorderingen en rechten van een consument wegens gebreken verjaren twee jaar na de levering van de goederen aan de klant. De aan deze termijnen verbonden ontheffing van de verjaring geldt niet, voor zover Linneborn Metallwaren GmbH aansprakelijk is volgens artikel 9 van deze ABV of het een zakelijk recht van een derde betreft, op grond waarvan de teruggave van het leveringsvoorwerp kan worden geëist.

8.4
De in §§ 478, 479 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) vastgelegde verhaalsrechten van ondernemers blijven onaangetast door de bepalingen van de paragrafen 8.1 tot en met 8.3 van deze AV.

8.5
Duidelijke gebreken moeten binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de goederen door de handelaars worden gemeld via de hierboven vermelde contactgegevens; zo niet is de aanspraak op garantie uitgesloten. De tijdige verzending van de kennisgeving van het gebrek is voldoende om de termijn in acht te nemen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

9. aansprakelijkheidsbepalingen

9.1
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is Linneborn Metallwaren GmbH onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, veroorzaakt door opzettelijk of nalatig plichtsverzuim, alsmede voor andere schade, veroorzaakt door opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en bedrieglijk opzet. Bovendien is Linneborn Metallwaren GmbH onbeperkt aansprakelijk voor schade die valt onder de aansprakelijkheid op grond van dwingende wettelijke bepalingen, zoals de Wet Productaansprakelijkheid, alsmede in geval van overname van garanties.

9.2
Linneborn Metallwaren GmbH is aansprakelijk voor schade die niet onder punt 9.1 valt en die door eenvoudige of lichte nalatigheid is veroorzaakt, voor zover deze nalatigheid betrekking heeft op het niet nakomen van contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de correcte uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen (zogenaamde kardinale verplichtingen). In dit opzicht is de aansprakelijkheid van Linneborn Metallwaren GmbH beperkt tot de voor de overeenkomst typische, te voorziene schade.

9.3
In geval van licht nalatige schending van dergelijke contractuele verplichtingen die noch onder artikel 9.1 noch onder artikel 9.2 vallen (zogenaamde immateriële contractuele verplichtingen), is Linneborn Metallwaren GmbH aansprakelijk tegenover de consument – deze aansprakelijkheid is beperkt tot de voor het contract typische, te voorziene schade.

9.4
Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.

10. slotbepalingen

10.1
Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

10.1.1
In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

10.1.2
De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (VN-Verdrag inzake koopovereenkomsten) zijn niet van toepassing.

10.2
Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, de maatschappelijke zetel van von Linneborn Metallwaren GmbH. Hetzelfde geldt indien de klant ondernemer is en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of indien de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats onbekend is op het tijdstip waarop de rechtsvordering wordt ingesteld. Het recht van Linneborn Metallwaren GmbH om zich ook tot de rechter van een andere statutaire vestigingsplaats te wenden, blijft hierdoor onaangetast.

Linneborn Metallwaren GmbH, Im Langel 30, 59872 Meschede, Duitsland

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Annuleringsformulier

Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.

Naar:

Linneborn Metallwaren GmbH
in de Langel 30
59872 Meschede
E-mail: info@linneborn.com
Fax: +49 (0)2903 – 2017

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Informatie over alternatieve geschillenbeslechting – Online geschillenbeslechting (OS)
De EU-Commissie heeft een internetplatform voor onlinegeschillenbeslechting opgericht (het zogenaamde “ODR-platform”). Het ODR-platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineverkoopovereenkomsten. Het ODR-platform is toegankelijk via de volgende link:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij zijn bereid deel te nemen aan een procedure voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Download en bewaar AV als PDF

U hebt extra software nodig om PDF-bestanden te openen.
U kunt bijvoorbeeld de “Adobe Reader” gratis downloaden op de volgende link http://get.adobe.com/de/reader/.